#
Năm 2020, hơn 1.700 hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Năm 2020, hơn 1.700 hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Năm 2020, cả nước có 17.000 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp và 68 liên hiệp HTX. Tỷ lệ HTX hoạt động hiệu quả khoảng 70%. Có hơn 1.700 HTX ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất.